Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 25.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Pakrak Oy 2445075-1
Pakrak Group Oy 0980901-7

Nilsiänkatu 10-14
00510 HELSINKI

p. +358 9 7251 2400
s-posti: etunimi.sukunimi@pakrak.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siiri Tamm

Nilsiänkatu 10-14
00510 HELSINKI

p. +358 50 465 9173
s-posti: etunimi.sukunimi@pakrak.fi

3 Rekisterin nimi

Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Pakrak Oy:n, Pakrak Group Oy:n asiakkaan ja Pakrak Oy:n, Pakrak Group Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Asiakassuhteen, laskutuksen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta. Työsuhteen ja sen seurantaan liittyvien asioiden hoitaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n rekisterit sisältävät asiakkaisiin, työntekijöihin, sidosryhmiin, toimittajiin ja toimintaan liittyvää tietoa, joka on lainsäädännön perusteella suojattava.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n henkilörekisteri koostuu seuraavista Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n alirekistereistä.

Kulunvalvonnan henkilörekisteri
Microsoft Active Directory (AD) – Sisäisen tietoverkon käyttäjähakemisto
Laskunhallinnan henkilörekisteri
Urakanlaskennan henkilörekisteri
Palkanlaskennan henkilörekisteri
Projektijohtamisen henkilörekisteri
Työterveyshuollon henkilörekisteri

Asiakastietoja kerätään julkisista ja yksityisistä rekistereistä, yritysten verkkosivustoilta sekä yritystietojen päivityspalveluiden kautta.

7 ietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n käytössä, paitsi Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Hävitämme rekisteröidyt tiedot asiakkaan pyynnöstä ja/tai työ-/asiakassuhteen päätyttyä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkpuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Manuaalisesti käsiteltävät rekisterin sisältämiä tietoja säilytetään lukoin ja kameravalvotuin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojatuissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin, ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisin keinoin suojattuja.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:n rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 tiedoin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti pyydettävä Pakrak Oy:n ja Pakrak Group Oy:t, poistamaan, korjaamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 tiedoin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.